ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตัวแทนนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

          ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตัวแทนนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลชมเชย เนื่องในงานการแข่งขันทางวิชาการในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ  ครั้งที่ ๕ Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival (BRICC Festival 2022)  ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕  จัดขึ้นโดย คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำทีมโดยผศ.วรนุช นิลเขต ทีม ๑ และอ.จำลองลักษณ์ เสียงสนั่น ทีม ๒ ซึ่งมีรายชื่อสมาชิกทีมที่ ๑ Good Team นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ คือ 

          ๑. นางสาวปริมล โปริสา

          ๒. นางสาวอลิสา ภาละพล

          ๓. นางสาวสุดารัตน์ เพ็ยคำ

          ๔. นางสาวปณิตตรา สืบสิงค์

          ๕. นางสาวอัมรินทร์ สุวรรณมงคล

          ๖. นางาวณิชกมล แสงราช

นิทานเรื่อง  หัวผักกาดยักษ์  รองชนะเลิศอันดับ ๑ รับโล่ห์ วุฒิบัตร เงินรางวัล ๓๐๐๐ บาท รายชื่อสมาชิกทีม ๒ คิมิโนโต๊ะ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คือ 

          ๑. นางสาวสุกาลดา มูลนี

          ๒. นางสาวสิริญาภรณ์ วรรณบุตร

          ๓.นางสาวเสาวณีย์ สุขแสนศรี

          ๔. นายทศพล คณิต

          ๕.นางสาวขวัญนภา เขียวสด

          ๖. นางสาวอุไรพร อมรสิน

นิทานเรื่อง  รอหน่อยนะเค้กแสนอร่อยกำลังมา  รางวัลชมเชยอันดับ ๑ รับวุฒิบัตรและเงินรางวัล ๑๐๐๐ บาท


โพสโดย : Admin  | 19 ก.พ. 2565  | เข้าชม : 50  ครั้ง