งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ดาวน์โหลดเอกสาร

1.คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1-2(หลักสูตร 5ปี).pdf

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
1.แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ฉบับผู้บริหาร.pdf
2.แบบประเมินรวมปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ผู้บริหาร.doc
3.แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ครูพี่เลี้ยง.pdf
4.แบบประเมินรวมปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ครูพี่เลี้ยง.doc
5.แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 อาจารย์นิเทศ.pdf
6.แบบประเมินรวมปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 อาจารย์นิเทศ.doc
7.แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 นักศึกษา.pdf
8.แบบประเมินรวมปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 นักศึกษา.doc
9.แบบบันทึกการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1.docx
10.แบบบันทึกการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1.pdf

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
1.แบบประเมินรวมปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ผู้บริหาร.doc
2.แบบประเมินรวมปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ผู้บริหาร.pdf
3.แบบประเมินรวมปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครูพี่เลี้ยง.doc
4.แบบประเมินรวมปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครูพี่เลี้ยง.pdf
5.แบบประเมินรวมปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 อาจารย์นิเทศ.doc
6.แบบประเมินรวมปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 อาจารย์นิเทศ.pdf
7.แบบประเมินรวมปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 สำหรับนักศึกษา.doc
8.แบบประเมินรวมปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 สำหรับนักศึกษา.pdf
9.แบบบันทึกการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2.docx
10.แบบบันทึกการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2.pdf
1.บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการนิเทศนักศึกษาปี 5.docx
2.บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการนิเทศนักศึกษาปี 5.pdf
3.กำหนดการนิเทศและระยะทาง.xlsx
4.มอบหมายออกนิเทศ.docx
5.มอบหมายออกนิเทศ.pdf
6.ขออนุมัติเบิกเงินไปราชการ.docx
7.ขออนุมัติเบิกเงินไปราชการ.pdf
8.ใบเบิก-ล้างหนี้-นิเทศก์.xlsx
9.แบบ8708.doc
10.แบบ8708ส่วน2.xls
11.รับรองแทนใบเสร็จ-นิเทศ.xls
12.แนวปฏิบัติการไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-2.docx
13.แนวปฏิบัติการไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-2.pdf
14.ขั้นตอนการขออนุญาตนิเทศนักศึกษาผ่านระบบ Edoc.docx
15.ขั้นตอนการขออนุญาตนิเทศนักศึกษาผ่านระบบ Edoc.pdf
16.คำสั่งอาจารย์นิเทศก์-2564.pdf
17.หนังสือ-แจ้งกำหนดการออกนิเทศนักศึกษาฝึกปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-2 ปี-5.doc
18.หนังสือ-แจ้งกำหนดการออกนิเทศนักศึกษาฝึกปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-2 ปี-5.pdf