สาขาวิชาสหวิทยาการ

Team Image

ดร.ธีระ ภูดี

หัวหน้าสาขาวิชา

Team Image

ผศ.ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล

อาจารย์

Team Image

มนชาย ภูวรกิจ

อาจารย์