สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

Team Image

ผศ.ดร.กีรวิชญ์ เพชรจุล

อาจารย์

Team Image

ผศ.กรรณิการ์ ห้วยแสน

อาจารย์

Team Image

ผศ.จิระนันทร์ อินทรีย์

อาจารย์

Team Image

ผศ.ปิยนันท์ ชมนาวัง

อาจารย์

Team Image

เอกรินทร์ สารีพัว

อาจารย์

Team Image

ชโลธร อัมพร

อาจารย์

Team Image

ภลิตา คุณดิลกพจน์

อาจารย์

Team Image

สุภาพร พุ่มริ้ว

อาจารย์

Team Image

อุไร กุลบุญ

อาจารย์