สาขาวิชาคณิตศาสตร์

Team Image

ผศ.ดร.ปนัดดา สังข์ศรีแก้ว

หัวหน้าสาขาวิชา

Team Image

ผศ.ดร.วรรณธิดา ยลวิลาศ

อาจารย์

Team Image

ผศ.สุวรรณวัฒน์ เทียนยุทธกุล

อาจารย์

Team Image

ดร.ปวีณา ขันธ์ศิลา

อาจารย์

Team Image

สมใจ ภูครองทุ่ง

อาจารย์

Team Image

ประภาพร หนองหารพิทักษ์

อาจารย์