สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

Team Image

ผศ.ดร.ชุลิดา เหมตะศิลป์

หัวหน้าสาขาวิชา

Team Image

ตะวัน ทองสุข

อาจารย์

Team Image

ผศ.ดร.ทิพย์อุบล ทิพเลิศ

อาจารย์

Team Image

ดร.วิศรุต พยุงเกียรติคุณ

อาจารย์

Team Image

อังคาร อินทนิล

อาจารย์