สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

Team Image

ผศ.ดร.สวียา สุรมณี

หัวหน้าสาขาวิชา

Team Image

ดร.ลาวัณย์ ดุลยชาติ

อาจารย์

Team Image

ผศ.ดร.อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์

อาจารย์

Team Image

นคินทร พัฒนชัย

อาจารย์

Team Image

ธีรชาติ น้อยสมบัติ

อาจารย์

Team Image

ว่าที่ ร.ต.สุรจักษ์ พิริยะเชิดชูชัย

อาจารย์

Team Image

รศรงค์ พัฒนาอนุสรณ์

อาจารย์