สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Team Image

นันทณัฏฐ์ เวียงอินทร์

หัวหน้าสาขาวิชา

Team Image

นฤตา หงษ์ษา

อาจารย์

Team Image

ปานปั้น ปลั่งเจริญศรี

อาจารย์