สาขาวิชาภาษาไทย

Team Image

ดร.วัชรวร วงศ์กัณหา

หัวหน้าสาขาวิชา

Team Image

ผศ.ดร.อนุชา พิมศักดิ์

อาจารย์

Team Image

ธีรภัทร สินธุเดช

อาจารย์

Team Image

ชนิดา พันธุ์โสภณ

อาจารย์

Team Image

สุทธภา อินทรศิลป์

อาจารย์