สาขาวิชาการประถมศึกษา

Team Image

ดร.สุพจน์ ดวงเนตร

หัวหน้าสาขาวิชา

Team Image

ผศ.ณิชาภาท์ กันขุนทศ

อาจารย์

Team Image

เยาวเรศ รัตนธารทอง

อาจารย์

Team Image

ศศิธร แสนพันดร

อาจารย์

Team Image

ประภาพร หนองหารพิทักษ์

อาจารย์