สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

Team Image

ผศ.ดร.อนุชา พิมศักดิ์

หัวหน้าสาขาวิชา

Team Image

ผศ.วรนุช นิลเขต

อาจารย์

Team Image

ผศ.นาตยา หกพันนา

อาจารย์

Team Image

เยาวเรศ รัตนธารทอง

อาจารย์

Team Image

ผศ.ดร.สายหยุด ภูปุย

อาจารย์

Team Image

สุกานดา พันตาเอก

อาจารย์