ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

Team Image

ผศ.ดร.อมร มะลาศรี

คณบดี

Team Image

ดร.ปัญญา เถาว์ชาลี

รองคณบดี

Team Image

ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน

รองคณบดี

Team Image

ผศ.ดร.อนุชา พิมศักดิ์

รองคณบดี

Team Image

ธีรภัทร สินธุเดช

ผู้ช่วยคณบดี

Team Image

นคินทร พัฒนชัย

ผู้ช่วยคณบดี

Team Image

ดร.ปวีณา ขันธ์ศิลา

ผู้ช่วยคณบดี

Team Image

สุพรรษา ผาสุข

หัวหน้าสำนักงาน