Awards and Achievements

รางวัลและผลงาน

  • ทั้งหมด
  • นักศึกษา
  • อาจารย์
  • การสอบบรรจุ

Image

ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตัวแทนนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลชมเชย เนื่องในงานการแข่งขันทางวิชาการในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๕ ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

+
Image

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประชันสักวากลอนสด (กลอนกระดาษ) เนื่องในงานมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๕ วันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รายชื่อสมาชิก 1. นางกนกวรรณ แพงสาย 2. นางสาววริยา มูลตรีประถม 3. นางสาวอารีรัตน์ นาทองบ่อ 4. นายศราวุธ แก้วหาวงศ์

สาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

+
Image

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรุจิรา แก้วชารี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) เป็นตัวแทน จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปประกวดแข่งขันใน (ระดับประเทศ) “การประกวดเรื่องสั้น เทิดพระคุณของแม่“

นางสาวรุจิรา แก้วชารี

+
Image

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอัจฉรา บุญห่อ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ ระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) “การประกวดเรื่องสั้น เทิดพระคุณของแม่“

นางสาวอัจฉรา บุญห่อ

+
Image

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวยุวณิดา คำเสนา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสที่ได้รับ รางวัลชมเชย ระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) “การประกวดเรื่องสั้น เทิดพระคุณของแม่“

ยุวณิดา คำเสนา

+
Image

ชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศประเภทต้นแบบระดับเงิน ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2563

ชนะเลิศ TO BE NUMBER ONE

+
Image

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล “นักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์“ เนื่องในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 5 ปี

นายกิติกรณ์ หลักคำ

+
Image

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล “นักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์“ เนื่องในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 5 ปี

นายณัฐวัช ยุติกิจ

+
Image

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล “นักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์“ เนื่องในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 5 ปี

นางสาวสุริตา อุ่นศรี

+
Image

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล “นักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์“ เนื่องในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 5 ปี

นายโกมลศักดิ์ แสนสุข

+
Image

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล “นักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์“ เนื่องในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 5 ปี

นายราชันย์ ขาวกุญชร

+
Image

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล “นักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์“ เนื่องในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 5 ปี

นางสาวกนกพร เทียนเที่ยง

+
Image

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล “นักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์“ เนื่องในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 5 ปี

นายวัสพล ไชยผา

+
Image

ขอแสดงความยินดีกับ นายราชันย์ ขาวกุญชร นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิ่งสะสมระยะทางมากที่สุด ในกิจกรรม Virtual Run

นายราชันย์ ขาวกุญชร

+
Image

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรรณภา ภูเด่น นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๓

นางสาววรรณภา ภูเด่น

+
Image

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.จีรนันท์ วัชรกุล ได้รับรางวัลคณาจารย์ประจำดีเด่นด้านการวิจัย

ดร.จีรนันท์ วัชรกุล

+
Image

ขอแสดงความยินดีกับ นายเกียรติศักดิ์ โยทะคง นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่ได้รับรางวัล "นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา"

นายเกียรติศักดิ์ โยทะคง

+
Image

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกริช ทองนาค เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ผศ.คมกริช ทองนาค

+
Image

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวียา สุรมณี เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ผศ.ดร.สวียา สุรมณี

+
Image

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร มะลาศรี เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ผศ.ดร.อมร มะลาศรี

+
Image

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลิดา เหมตะศิลป์​ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ผศ.ดร.ชุลิดา เหมตะศิลป์

+