โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาหลักการและเหตุผล

ตามที่คุรุสภาได้ออกประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องรายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2562 ได้กำหนดรายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู และมีประกาศคุรุสภา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ.2563 ที่มีการองค์ประกอบของการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งจะดำเนินการโดยวิธีทดสอบ รวม 5 รายวิชา ได้แก่ 1) การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2) การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ซึ่งจะทดสอบในชั้นปีที่ 3 และ 4) วิชาชีพครู 5) วิชาเอก

เพื่อการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 ที่จะเป็นนักศึกษารุ่นแรกที่ทดสอบในระดับปริญญาตรีมีความพร้อมในทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะฯ จึงมีความประสงค์จะพัฒนาทักษะดังกล่าวโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยให้คณาจารย์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เป็นผู้พัฒนาระบบการเรียนออนไลน์ หน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพิมพ์เขียวการทดสอบเพื่อและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูของคุรุสภา โดยคาดหวังว่าจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถผ่านการทดสอบวิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาวัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.เพื่อให้นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาสอบผ่านทักษะดิจิทัลตามประกาศของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2.เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาเกณฑ์การวัดผล

ผู้เรียนจะต้องศึกษาทุกหัวข้อการเรียนรู้ ได้แก่ การทำแบบทดสอบก่อนเรียน ศึกษาเนื้อหา ทำแบบทดสอบหลังเรียน ผู้เรียนที่มีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์การเรียนรู้ของรายวิชาจะได้รับประกาศนียบัตรจากระบบทีมผู้รับผิดชอบ

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์